Binnenhuisreglement VZW De Zeeroos
Goedgekeurd op de bestuursvergadering van 17/11/2004

Algemeen

Art 1. Dit reglement van inwendige orde of “huishoudelijk reglement” treedt in werking op datum van de goedkeuring van het bestuur en vervangt elke voorgaande bepaling en/of huishoudelijk reglement.

Art 1 bis. Al de personen die deelnemen aan de activiteiten, of het clublokaal betreden, zijn gebonden aan dit reglement

Art 2. Elk lid moet de statuten en reglementen van de club aanvaarden. Buiten de regels van het inwendige reglement zijn er tevens beleefdheidsregels geldig (in het zwembad en bij alle andere activiteiten) waaraan alle leden zich dienen te houden

Art 3. Elk minderjarig lid is enkel toegetreden lid wat de VZW betreft (cf statuten). Tevens dient een minderjarig lid een toelating van zijn vader en/of moeder of voogd voor te leggen aan de secretaris.

Art 4. Elk nieuw lid moet de nodige kwaliteiten bezitten op moreel en fysisch gebied en voldoen aan de minimum eisen gesteld door de commissie duikonderricht.

Art 4 bis. Elk lid heeft een informatieplicht inzake:

- aangegane verzekeringen (DAN, Privé-polis, enz…)
- medische achtergrond (zowel fysisch als psychisch)

Deze informatie dient spontaan door het betrokken lid te worden medegedeeld aan het bestuur, bij aanvang van het lidmaatschap en bij eventuele wijzigingen in de persoonlijke situatie (verlopen verzekeringen, ongevallen, ….) tijdens het lidmaatschap

Art 5. Elk lid is verplicht zich te onderwerpen aan een doktersonderzoek welke bepalend is voor het lidmaatschap. Dit individueel onderzoek dient te gebeuren binnen de 14 (veertien) dagen na inschrijving. Indien een lid enkel deelneemt aan de zwembadtraining kan beslist worden om dit doktersattest te vervangen door een verklaring van betrokkene waarin hij/zij stelt geen enkele medische tegenindicatie te hebben inzake zwembad- en duiktraining. Indien het lid hierover de minste twijfel heeft is het lid verplicht bij de dokter een attest te halen (ook voor de zwembadtraining).

Art 6. Elk lid moet nota nemen van de normen die door de verzekeraar (privé of via een in de club erkende federatie) opgelegd worden, alsook deze normen na te leven, zij kunnen de club niet verantwoordelijk stellen voor zaken die niet in orde zijn. (bvb. EEG – EKG doktersonderzoek enz…) Verzekeringspolissen kunnen ingezien worden bij de secretaris of op de website van de voornoemde federaties en/of verzekeraars.

Art 7. Elk lid moet tijdig zijn lidgelden betalen gedurende ten laatste de eerste maand van het duikjaar (kalenderjaar) of 14 (veertien) dagen na inschrijving. Vanaf de tweede maand kan op beslissing van het bestuur een toeslag aangerekend worden. Dit met uitzondering voor de aspirant leden die toetreden in de loop van het jaar.

Art 8. Ter aanvaarding van een nieuw lid zal de commissie duikonderricht en/of de verantwoordelijke voor het duikonderricht van het nieuwe lid het betrokken lid voorstellen aan het bestuur.

Art 9. Personen die geen lid zijn , is het toegestaan , met de goedkeuring van de zwembadverantwoordelijke , maximaal drie maal aan de zwembad activiteiten deel te nemen, mits betaling van het inkomgeld voor het zwembad en mits het ondertekenen van het inschrijvingsformulier.

Art 10. Voor personen in groep (meer dan drie) , die geen lid zijn is het mogelijk deel te nemen aan de activiteiten mits toelating van het bestuur. Dit moet wel meer dan een week vooraf meegedeeld worden.

Art 11. Iedere instructeur mag, zonder voorafgaande verwittiging de club bezoeken en de zwembadtrainingen bijwonen, maar moet bij de zwembadverantwoordelijke zijn wensen kenbaar maken, die hem of haar dan zal indelen in een bepaalde groep of een plaats toewijzen aan de kant.

Art 12. Er zijn verschillende soorten leden (cf. statuten duikclub). Voor de praktische werking spreken we over :
- een proeflid : wordt enkel toegelaten op de zwembadtrainingen en alle activiteiten die geen duikactiviteiten zijn(gewoonlijk van september tot en met december, is naar de statuten toe een toegetreden lid, betaalt een beperkte bijdrage en dient verzekerd te zijn).
- een aspirant-lid : wordt toegelaten op alle activiteiten van de club , loopt per kalenderjaar en is men het eerste jaar waarbij men lid is van de club. (naar statuten toe zijn dit ook toegetreden leden, iemand die een jaar geen lid meer geweest is en zich terug lid maakt start terug als aspirant lid, betaalt een volledige bijdrage en dient verzekerd te zijn.)
- een gewoon of vast lid (cf. statuten): heeft dezelfde rechten als een aspirant-lid maar mag overeenkomstig de vzw-wetgeving ook stemmen op de algemene vergadering . (dus in principe het tweede kalenderjaar dat men de volledige bijdrage betaalt.

Art 12Bis Het bestuur stelt volledig autonoom het jaarlijks lidgeld vast voor de verschillende soorten leden (aspirant, proef gewoon lid, adviserend lid, ……cf. statuten VZW).

Art 13 Bij elke activiteit dient de aanwezigheidslijst door de deelnemer ingevuld en afgetekend te worden.

Art 14 De leden dienen hun duik- en logboek mee te brengen op alle duikactiviteiten en zwembadtrainingen.

Art 15 De zwembadtraining begint stipt op woensdag om 21:00 uur, behalve op wettelijke feestdagen en tijdens de maanden juni, juli en augustus. Elk lid dient tevens in het bezit te zijn van ABC-materiaal (voldoende lood, loodgordel, duikbril, zwembadvinnen, tuba) en dit mede te brengen naar elke training. Voor wijzigingen dient men het bord in het clublokaal en/of de website regelmatig te raadplegen.

Art 16 Iedereen neemt wekelijks kennis van de mededelingen op het bord in het clublokaal en/of de internetwebsite (http://www.zeeroos.be).

Art 17 De verantwoordelijke van het duikonderricht zal de flessen en het duikmateriaal aanduiden welke dienen gebruikt te worden per trainingsgroep.

Eens de flessen en materiaal aangeduid mogen ze door niemand weggenomen worden zonder toelating van de persoon die training geeft aan deze groep.

Art 18 Geen enkel lid mag alleen trainen alsook het trainen in groep zonder begeleiding is verboden zonder toelating van de zwembadverantwoordelijke. Overtredingen zullen door de aanwezig verantwoordelijken onmiddellijk beteugeld worden.

Art 19 Geschrapt

Art 20 Duikoefeningen buiten het trainingsuur en zonder aanwezigheid van een lesgever vallen buiten de verantwoordelijkheid van de club.

Art 21 Geen enkel lid verlaat zijn klas alvorens de lesgever te verwittigen

Art 22 Het ballastllood moet beschermd zijn, in het zwembad, teneinde geen schade aan de zwembadbekleding te veroorzaken.

Art 23 Het gebruik van het instructiebad, het bubbelbad, de sauna, de glijbaan of enig ander deel van het zwembad ander dan het 25 meterbad is verboden

Art 24 De verantwoordelijke van het zwembad kan zich ten alle tijde laten vervangen door een door hem aangestelde gebrevetteerde

Art 24 bis Iedereen aanwezig in het zwembadcomplex dient zich steeds te schikken naar de regels / richtlijnen van de aanwezige redder en naar het reglement en richtlijnen die algemeen geldend zijn in het zwembadcomplex. Er wordt niet gelopen en/of gestoeid in -en rond het zwembad.

Het duikmateriaal wordt voor aanvang van de training ter plaatse gefit en dan in het zwembad binnen geplaatst op de correcte manier (liggend). Het zwembad wordt enkel met blote voeten betreden.

Alle materiaal moet na de training onmiddellijk, voor dat er gedoucht wordt, buiten het zwembad geplaatst worden op een ordentelijke wijze en met eerbied voor het materiaal.

Art 25 De verantwoordelijke voor een scholingsduik is de verantwoordelijke instructeur voor het duikonderricht of de door hem aangestelde vervanger.

Art 26 Bij gelijk welk ongeval dient de aanwezige verantwoordelijke van het bestuur onmiddellijk verwittigd te worden

Art 27 Overtredingen van de regels i.v.m. het duiken in open water zullen door de commissie duikonderricht een vermaning of een straf tot gevolg hebben.

Art 28 Het is verboden, in naam van de club, duik en andere activiteiten te ondernemen of organiseren, zonder toestemming van het bestuur.

Art 29 Een clubduik gebeurt altijd in groep (meer dan twee personen) en op één en dezelfde plaats.

Art 30 De verantwoordelijke van een clubduik kan berusten op ieder clublid met minstens een driestersbrevet (of gelijkwaardig) voor zover de verantwoordelijke aangeduid of erkend is door de commissie van het duikonderricht of door het bestuur. Hij brengt tevens verslag uit na de duik aan één van de voorgenoemden.

Art 31 Individuele duiken zijn allen toegelaten aan gebrevetteerde duikers en gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de duiker zelf, hij dient de richtlijnen te volgen van de door de duikclub erkende federatie en zijn verzekering.

Art 32 Ieder lid kan beschikken over het materiaal van de club, mits de betaling van een onkostenvergoeding (voor onderhoud en slijtage) en dit met voorrang voor de aspirantleden.
Het bedrag van deze vergoeding wordt op voorstel van de materiaalverantwoordelijke door het bestuur goedgekeurd en dient uitgehangen te worden in het materiaallokaal en/of het clubhuis.
Bij verlies of zware schade aan het materiaal dient het lid de vervanging en/of het herstel van het materiaal te betalen. Het bestuur beslist hierin geval per geval.
Een lid mag het materiaal van de club waarover hij beschikt niet langer dan 2 opeenvolgende maanden in bezit hebben. Na 2 maanden in bezit, of op gewone vraag van de materiaalverantwoordelijke, dient hij het materiaal terug binnen te brengen ter nazicht.

Art 32Bis De luchtvulling via de compressor van de club is mogelijk voor de leden. De leden moeten erop toezien dat de flessen aan de wettelijke en reglementaire keuringsvoorwaarden voldoen. Niet gekeurde flessen worden niet gevuld. De flessen dienen steeds van de juiste kranen voorzien te zijn. De luchtvulling gebeurt op verantwoordelijkheid en risico van het lid zelf. De VZW De Zeeroos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de compressor, noch het vullen. Het gebruik van persoonlijke filters wordt aangeraden als men zekerheid wenst over de luchtkwaliteit.

Art 32 tris AANSPRAKELIJKHEID

Persoonlijke ongevallen of ongevallen met derden en/of beschadiging van materiaal hetzij door derden hetzij door leden van VZW De Zeeroos tijdens de activiteiten van VZW De Zeeroos is steeds op eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van de eigenaar van het betrokken materiaal.

VZW De Zeeroos, noch het bestuur in zijn geheel, noch een individueel bestuurslid, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor alle schade, zowel materieel als immaterieel aangebracht bij een lid of bij het materiaal van een lid veroorzaakt tijdens de activiteiten van VZW De Zeeroos.

Elk betalend lid is verplicht te allen tijde in het bezit te zijn van een duikverzekering uitgereikt door een erkende verzekeringsmaatschappij en het bewijs hiervan voor te leggen (polisnummer, vervaldatum) teneinde deel te kunnen nemen aan de activiteiten van VZW De Zeeroos.

De Zeeroos vzw kan, als Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), nooit worden beschouwd als een “feitelijke vereniging” en is aldus conform het wetboek vennootschappen, Boek III, artikels 46 tem 48 een rechtspersoon werkende conform haar statuten zoals gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.

De leden van De Zeeroos vzw, zowel haar gewone leden als bestuursleden, kunnen aldus nooit aansprakelijk worden gesteld, buiten de aansprakelijkheden geregeld binnen de statuten en door de wet, dewelke beperkt zijn tot functies en tot de uitoefening daarvan.

Art 33 De commissie duikonderricht legt bij de vergadering de datum vast van een brevetafname en meldt deze tijdig aan de kandidaten, als bewijs van hun deelneming.
De verantwoordelijke instructeur of gedelegeerde bij een proefafname (theoretisch, openwater of zwembadproeven) heeft de eindbeslissing over het geslaagd zijn of niet van de proef (volgens de regels van de federatie die vastgelegd werden voor deze proef).

Art 33 Bis De commissie duikonderricht wordt voorgezeten door de coördinator of de verantwoordelijke (instructeur) van het duikonderricht en is samengesteld uit minstens de mensen die instaan voor de verschillende lessen en trainingen (zwembad, theorie, …) en de instructeurs en assistant-instructeurs die lid zijn van de club.

Art 34 Geschrapt

Art 35 Geschrapt

Art 36 Geschrapt

ORDE EN TUCHTMAATREGELEN

Art 37 Ieder lid dient de goede naam van de club te eerbiedigen en alles in het werk te stellen om een goede clubgeest te bevorderen. Hij/zij zal geen daden stellen tegenstrijdig met de doeleinden, reglementen of richtlijnen en gebruiken van de club.
De club kent volgende tuchtmaatregelen :
- tot de orde roepen
- de verwittiging
- de schorsing
- de uitsluiting

Art 38 Het tot de orde roepen gebeurt door het duikonderricht of het bestuur in verband met het moedwillig negeren van opmerkingen, vermaningen of het herhalen van bepaalde kleinere overtredingen i.v.m. de reglementen en onderrichtingen.

Art 39 De verwittiging gebeurt door het bestuur vooraleer overgegaan wordt tot de schorsing of de uitsluiting. De verwittiging is echter niet verplichtend. De schorsing wordt uitgesproken door het bestuur , ingevolge zeer zware feiten i.v.m. de veiligheid, duiken in open water, gedrag en dergelijke, ….. De schorsing is tijdelijk en bedraagt maximaal 6 maanden. Ze kan zich beperken tot bepaalde activiteiten van de club.

Art 40 De uitsluiting is de zwaarste tuchtmaatregel van de club voor erge fouten, welke de naam van de club in het gedrang brengen i.v.m. duiken, gedrag buiten of in de club en dergelijke. De uitsluiting wordt beslist door de algemene ledenvergadering (cf statuten).

6 SLOTBEPALINGEN

Art 41 Gevallen, waarin het huishoudelijke reglement niet voorziet, worden overgelaten aan het oordeel van het bestuur; zonder in strijd te zijn met de gemeenrechtelijke bepalingen

Art 42 Dit huishoudelijke reglement en alle andere relevante informatie (uitnodiging jaarlijkse algemene vergadering, …) is te allen tijde ter inzage beschikbaar via het bord in het clublokaal, de emaillijst en/of de website. Of op eenvoudige vraag bij de secretaris.

Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische mankementen op het Internet buiten haar wil om.

Elk lid heeft het recht indien de communicatie via het Internet (website, e-mail, …) onmogelijk is (dit buiten de wil van het lid om), het huishoudelijke reglement en alle clubmededelingen ter inzage te bekijken bij één van de leden van het Bestuur na hieromtrent eerst de nodige afspraken te hebben gemaakt met het betrokken lid van het Bestuur.

Gezien de grote beschikbaarheid van internettoegang (ook bvb in bibliotheken, openbare instellingen, …) worden enkel schriftelijke mededelingen rondgestuurd indien het lid hier expliciet en schriftelijk om vraagt.

Art 43 Alle leden verklaren expliciet kennis te hebben genomen van alle bepalingen zoals omschreven in dit huishoudelijke reglement. Elk lid wordt geacht te allen tijde volle kennis te hebben van het huishoudelijke reglement en alle verplichtingen hieruit voortkomende.

Art 44 Het bestuur, zoals omschreven in de statuten van de VZW, heeft het recht om te allen tijde het huishoudelijke reglement aan te passen. Deze nieuwe bepalingen worden onmiddellijk van kracht.

Om op de hoogte te zijn van eventuele nieuwe aanpassingen dient het lid uit eigen beweging op regelmatige basis het aangepaste huishoudelijke reglement te raadplegen op het bord in het clublokaal , via de mailinglijst en/of de website (zie ook bepalingen art 42 en 43 supra).

Art 45 In geval van betwisting en/of onduidelijkheid betreffende het toepassen van regels, gedragscodes en/of andere materies, of bij het indienen van een verzoek tot uitbreiding van dit huishoudelijke reglement, dient het bestuur zoals beschreven onmiddellijk en schriftelijk te worden geraadpleegd.

Binnen een periode van 2 maand dient het Bestuur schriftelijk te reageren en haar standpunt te verduidelijken.

De beslissing genomen door het bestuur is bindend voor alle leden en niet voor discussie vatbaar. Er is tevens geen beroep mogelijk tegen de beslissingen genomen door het Bestuur.

Art 46 Iedere beslissing van het bestuur of van één van de leden van het bestuur (met voorrang van het verantwoordelijke bestuurslid voor de betreffende activiteit) tijdens de activiteiten van De Zeeroos VZW geldt ten opzichte van alle op dat ogenblik deelnemende clubleden als het enige rechtsgeldige besluit en dient dan ook door alle op dat ogenblik deelnemend leden aan de activiteiten van VZW De Zeeroos te worden gerespecteerd.

Art 47 Aan een lid (gewoon, toegetreden of bestuurslid) kan de deelname aan een training of enige andere activiteit (bvb een vergadering, clubduik) geweigerd worden als deze persoon onder invloed verkeert (alcohol, medicatie of drugs). Indien dit pas opgemerkt wordt tijdens de training of activiteit kan betrokken uit de training of activiteit (bvb vergadering) gezet worden. De beslissingsbevoegdheid ligt hier bij de verantwoordelijke voor de training of de aanwezige bestuursleden. Er is geen verhaal mogelijk tegen dergelijke beslissing, die trouwens genomen wordt in het belang van de veiligheid van de andere deelnemers of om de goede werking of verloop van de activiteiten en trainingen te verzekeren. Bovendien dient dit ervoor te zorgen dat de goede naam van de club niet in het gedrang komt.